nl footer
nl footer
nl footer

Veelgestelde vragen | Frequently Asked Questions

1. Voor wie is Celebration Day bestemd?
For whom is Celebration Day organized?

Voor alle Janssen/J&J-medewerkers en hun gezin en/of partner die zich hebben ingeschreven. Heb je je niet ingeschreven, dan heb je geen toegang tot het evenement. Contractors zijn ook niet toegelaten op het evenement.
For all Janssen/J&J employees, their families, and/or partners who have registered. You will not have access to the event if you have not registered. Contractors are also not allowed at the event.

2. Wanneer is Celebration Day?
When does Celebration Day take place?

Celebration Day vindt plaats op zaterdag 24 september 2022, doorlopend van 10 tot 18 uur in het Provinciaal Domein Bokrijk.
Celebration Day will take place on Saturday, Sept. 24, 2022, from 10 a.m. to 6 p.m. at Bokrijk Provincial Domain.

2. Wanneer is Celebration Day?
When does Celebration Day take place?

Celebration Day vindt plaats op zaterdag 24 september 2022, doorlopend van 10 tot 18 uur in het Provinciaal Domein Bokrijk.
Celebration Day will take place on Saturday, Sept. 24, 2022, from 10 a.m. to 6 p.m. at Bokrijk Provincial Domain.

3. Wat moet ik meenemen naar Celebration Day te Bokrijk?
What should I bring along to Celebration Day at Bokrijk?

Op maandag 19 september ontvang je in de loop van de dag een e-mail van [email protected] met je inkomticket(s). Elke persoon van je gezelschap heeft een persoonlijk inkomticket.
Bij aankomst dien je aan de ingang (Babbelplein) van het evenement je tickets te scannen. Print je tickets af of houd deze klaar op je gsm.
Iedereen moet via PARKING 2 naar de inkom van het evenement komen (zie vraag 10 t.e.m. 16)
On Monday, September 19, during the day, you will receive an e-mail from [email protected] with your entrance ticket(s). Each person in your group will have a personal entrance ticket.
Upon arrival, you will need to scan your tickets to the event at the entrance (Babbelplein). Print your tickets or have them ready on your cell phone.
Everyone must enter through PARKING 2 to the event entrance (see questions 10 to 16).

4. Via welke weg ontvang ik mijn inkomticket(s)?
How will I receive my entrance ticket(s)?

Op maandag 19 september ontvang in je in de loop van de dag een e-mail van [email protected] met je inkomticket(s). Elke persoon van je gezelschap heeft een persoonlijk ticket. Check ook zeker je spam folder als de mail niet in je inbox toekomt.
Indien je op dinsdag 20 september nog steeds niets ontvangen hebt, stuur dan een mailtje naar [email protected].
On Monday, September 19, you will receive an email from [email protected] with your entrance ticket(s). Each person in your group will have personal access. Be sure to check your spam folder if the email does not appear in your inbox.
If you still haven't received anything by Tuesday, September 20, send an email to [email protected].

5. Is er een specifieke dresscode?
Is there a specific dress code?

Draag vooral waar jij je comfortabel in voelt. We raden je wel aan om je casual te kleden. Voorzie gemakkelijke schoenen. Schoenen met een hak bvb. zijn op het domein en op de wei van het Babbelplein iets minder praktisch.
Er worden 2 sky-tenten voorzien op het Babbelplein waar je kan schuilen bij slecht weer, maar neem zeker aangepaste kledij mee. We raden je aan om de weersverwachtingen vooraf ook zeker te checken.
Please wear what you feel comfortable in. We do recommend that you dress casually. Provide comfortable shoes. For example, shoes with heels are less practical on the grounds and the meadow of the Babbelplein.
There are two sky-tents on the Babbelplein where you can take shelter in case of bad weather, but be sure to bring appropriate clothing. We recommend that you be sure to check the weather forecast beforehand as well.

6. Zijn kinderwagens en bolderkarren toegelaten?
Are strollers and boxcars allowed?

Zeker! Het park Bokrijk is enorm groot en de afstanden tussen de parking en het evenement en tussen de verschillende zones mag je niet onderschatten. Heb je kleine kinderen? Neem dan gerust een kinderwagen of bolderkar mee zodat iedereen er ten volle van kan genieten.
Definitely! Bokrijk Park is huge, and the distances between the parking lot, the event, and the different zones should not be underestimated. Do you have small children? Then feel free to bring a stroller or wagon so everyone can fully enjoy it./i>

7. Kan ik het park in met een rolstoel?
Can I enter the park with a wheelchair?

Ook dit kan zeker.
This, too, is certainly possible.

8. Worden huisdieren toegelaten?
Are pets allowed?

Huisdieren zijn niet toegelaten op het domein tijdens het evenement. Om hen te besparen van de grote massa, drukte en muziek, zal je je huisdier zeker een plezier doen door deze thuis te laten.
Pets are not allowed on the property during the event. To spare them from the large crowds and music, you will certainly do your pet a favor by leaving them at home.

9. Zijn er werken gepland in de omgeving van Bokrijk?
Are there any works planned in the vicinity of Bokrijk?

Van 10 september t.e.m. 2 oktober wordt het kruispunt met de Genkersteenweg volledig opnieuw aangelegd. Die periode is de aansluiting van de Genkersteenweg afgesloten voor alle verkeer. Verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de sluis van Godsheide.
Daarna is verkeer van en naar de Genkersteenweg weer mogelijk, behalve vanuit Zonhoven (N74) kan je niet linksaf.
Fietsers en voetgangers kunnen altijd over de brug.
Kom je normaalgezien langs deze weg dan stellen we een alternatieve route voor waarbij je aanrijdt via de E314 en vervolgens afrit Bokrijk neemt. Vanaf de afrit zal er signalisatie van Celebration Day voorzien worden.
From September 10 to October 2, the intersection with Genkersteenweg will be completely reconstructed. During that period, the Genkersteenweg junction will be closed to all traffic. Traffic will be diverted in both directions via the Godsheide lock.
After that, traffic to and from the Genkersteenweg is possible again, except from Zonhoven ,(N74) you cannot turn left.
Cyclists and pedestrians can always cross the bridge.
If you normally pass by this road, we suggest an alternative route where you approach via the E314 and then take the Bokrijk exit. From the exit there will be Celebration Day signage.

10. Waar moet ik parkeren als ik met de wagen kom?
Where do I have to park if I arrive by car?

Alle bezoekers voor Celebration Day kunnen enkel parkeren op PARKING 2. Er wordt tijdig signalisatie aangegeven van zodra je de autosnelweg bent afgereden. Volg de signalisatie van Celebration Day, deze brengt je tot Parking 2. Deze parking is geprivatiseerd voor het evenement. De slagbomen zullen bij aankomst en vertrek open staan – een uitrijkaartje is bijgevolg niet nodig.
Parking 1 staat niet ter beschikking die dag voor Celebration Day-bezoekers.
All visitors for Celebration Day can only park at PARKING 2. There will be timely signs as soon as you exit the highway. Follow the Celebration Day signs, which will take you to Parking 2. This parking lot is privatized for the event. The barriers will be open on arrival and depa; therefore, an exit ticket is fore not required.
Parking 1 is not available that day for Celebration Day visitors.

11. Is er voldoende parkeergelegenheid?
Is there enough parking?

Maak je geen zorgen, er is voldoende parking voorzien. Deze zal goed aangeduid staan en parkeerwachters zullen je ook verder begeleiden.
Don't worry, plenty of parking is provided. This will be well marked and parking attendants will also guide you further.

12. Zijn er laadpalen voorzien voor mijn elektrische wagen?
Are charging stations provided for my electric vehicle?

Er is slechts één laadpaal voorzien op Parking 2. Heb je een elektrische wagen dan raden we je aan om je wagen thuis volledig op te laden alvorens je naar het evenement komt.
There is only one charging station provided at Parking 2. If you have an electric car, we recommend that you fully charge your car at home before coming to the event.

13. Wat als ik met de bus kom?
What if I come by bus?

Indien je hebt aangegeven in je registratie dat je met de bus zal komen, kan je opstappen in Beerse 1 en Geel. Je ontvangt hierover een aparte e-mail met alle praktische informatie zoals locatie en uur.
Je zal met de bus ook aankomen op Parking 2.
Belangrijk: laat niets achter in de bus bij aankomst in Bokrijk want het is mogelijk dat je niet met dezelfde bus terugkeert naar één van de Janssen-sites.
If you have indicated in your registration that you will come by bus, you can get off at Beerse 1 and Geel. You will receive a separate email about this with all practical information such as location and time.
You will also arrive by bus at Parking 2.
Important: do not leave anything in the bus upon arrival in Bokrijk because you may not return to one of the Janssen sites with the same bus.

14. Wat als ik met de fiets of te voet kom (van het treinstation)?
What if I arrive by bicycle or by foot (from the train station)?

Volg de signalisatie richting PARKING 2. Daar is een fietsenparking voorzien, en ook voetgangers kunnen enkel via deze weg naar de hoofdingang van het evenement.
Reken zo’n 30 à 35 minuten wandeltijd van het treinstation t.e.m. de ingang (Babbelplein) van het evenement.
LET OP:mensen die plannen om met de trein te komen, dienen rekening te houden met werken die dat weekend gepland zijn door Infrabel. Een bus vervangt alle treinen tussen Hasselt en Genk. Dit kan invloed hebben op je reistijd. Voor meer info, surf naar: www.belgiantrain.be
Follow the signage towards PARKING 2. There is a bicycle parking area there, and pedestrians can only get to the main entrance of the event via this road as well.
Count on a 30-35 minute walk from the train station to the event entrance (Babbelplein).
Important note: people planning to come by train should consider works planned that weekend by Infrabel. A bus will replace all trains between Hasselt and Genk. This may affect your travel time. For more info, visit: www.belgiantrain.be

15. Wat is de wandeltijd van Parking 2 naar de inkom (Babbelplein)?
What is the walking time from Parking 2 to the entrance (Babbelplein)?

Hou rekening met zo’n 20 minuten. Indien je op tijd wil zijn om een specifieke artiest mee te pikken, neem dit mee in je reistijd naar het evenement.
Please take about 20 minutes into account. If you want to be on time to catch a specific artist, factor this into your travel time to the event.

16. Waar meld ik me aan met mijn inkomtickets?
Where do I check in with my entrance tickets?

Parkeer eerst op Parking 2 of fiets/wandel richting Parking 2. Vervolgens wandel je verder naar de inkom (Babbelplein).
Houd je tickets klaar via je gsm of neem de geprinte versies mee. Iedereen zal zijn/haar ticket moeten laten scannen. Daarna krijg je een Celebration Day polsbandje. Dit geeft je toegang tot het volledige terrein dus houd deze zeker aan je pols.
First, park at Parking 2 or bike/walk towards Parking 2. Then continue walking to the entrance (Babbelplein).
Have your tickets ready via your cell phone or bring the printed versions with you. Everyone will need to have his/her ticket scanned. After that, you will be given a Celebration Day wristband. This gives you access to the entire grounds so be sure to keep it on your wrist.

17. Moet mijn kind ook een polsbandje dragen?
Does my child also have to wear a wristband?

Ja. Iedereen die aanwezig is op het evenement, moet zijn/haar polsbandje dragen. Op het Babbelplein wordt er ook een infopunt voorzien waar je een ‘SOS Kidsbandje’ kan ophalen waar je jouw contactgegevens op kan noteren.
Yes. Everyone present at the event must wear his/her wristband. There will also be an information point at the Babbelplein where you can pick up an 'SOS Kidsband' where you can write down your contact information.

18. Mensen (niet Janssen/J&J-medewerkers) die niet geregistreerd zijn en dus geen toegangsticket hebben, kunnen zij ook meekomen?
People (not Janssen/J&J employees) who are not registered and therefore do not have an entrance ticket, can they also come along?

Het Provinciaal Domein Bokrijk is geopend voor bezoekers aan de publieke toegangsprijzen, zie https://bokrijk.be/nl/prijzen.
Wie geen Celebration Day toegangsticket heeft, zal ook geen toegang krijgen tot het Babbelplein en bijhorende workshops en activiteiten.
The Provincial Domain Bokrijk is open to visitors at public admission prices, see https://bokrijk.be/nl/prijzen.
Those without a Celebration Day admission ticket will also be denied access to the Babbelplein and associated workshops and activities.

19. Zijn er lockers voorzien?
Are lockers provided?

Dit is niet voorzien. Denk op voorhand goed na wat je allemaal wil/moet meenemen.
This is not provided. Think carefully beforehand about what you want/need to bring.

20. Kan ik borstvoeding geven op een rustige plek?
Can I breastfeed in a quiet place?

Bij Hangar58 voorzien we een plekje waar je in alle rust kan terugtrekken indien je dit wenst.
At Hangar58 we provide a place where you can retreat in peace and quiet if you wish.

21. Wordt er eten/drank geserveerd tijdens het evenement?
Will food/beverages be served during the event?

Op het Babbelplein heb je een uitgestrekte bar met allerlei dranken die je kan bestellen, alsook heel wat keuze uit diverse foodstanden zoals frietjes, pasta, desserts, pizza, hamburgers, kebab, barbecue, aziatisch en nog veel meer.
Eten en drank kan gratis geconsumeerd worden gedurende heel het event. Ook in het Openluchtmuseum zal je eten en drank kunnen verkrijgen op vier locaties: Hangar58, ‘In Den Dolfijn (desserts en drank), ‘Herberg in Sint-Gummarus’ (desserts en drank) en in de Oude Snoepwinkel.
Op de bezoekersmap die je op www.celebrationday.be vindt én die je aan de inkom kan verkrijgen, vind je ook een QR-code terug met alle allergenen en informatie over het eten.
At the “Babbelplein”, you will have a sprawling bar with all kinds of drinks you can order, as well as lots of choices from various food stands such as Belgian fries, pasta, desserts, pizza, burgers, kebabs, barbecue, Asian and more.
Food and drinks can be consumed free of charge throughout the event. Food and drinks will also be available at four locations in the Open Air Museum: Hangar58, 'In Den Dolfijn (desserts and drinks), 'Herberg in Sint-Gummarus' (desserts and drinks) and at the “Oude Snoepwinkel”.
On the visitors' folder that you can find on www.celebrationday.be and that you will receive at the entrance, you will also find a QR code with all allergens and information about the food.

22. Mag ik roken op het evenement?
Am I allowed to smoke at the event?

Er mag enkel gerookt worden op de horecapunten van Bokrijk zelf waar dit expliciet staat aangegeven en waar er terrassen zijn voorzien. In het park en op het Babbelplein is het verboden om te roken.
Smoking is only allowed at the Bokrijk catering points where this is explicitly indicated and where terraces are provided. Smoking is prohibited in the park and on the Babbelplein.

23. Worden er foto’s en video’s gemaakt?
Will photographs and videos be taken?

Tijdens het evenement voorzien we fotografen en videografen die sfeerbeelden zullen nemen. Bij het betreden van het evenement, geef je toestemming dat er mogelijks foto’s worden genomen die we in onze interne en externe communicatie zullen gebruiken.
During the event, we foresee photographers and videographers who will take atmospheric images. When entering the event, you consent that photographs may be taken that we will use in our internal and external communications.